برای مشاهده این مورد به لینک زیر در بخش قوانین دامنه مراجعه نمایید.
قانون جدید ICANN


Saturday, November 22, 2014« برگشت