قانون جدید ICANN

برای مشاهده این مورد به لینک زیر در بخش قوانین دامنه مراجعه نمایید.
قانون جدید ICANN