هاست لینوکس کانادا- Direct Admin

468,000 ریال
سالانه
Linux 100MB
100 مگابایت فضای وب
5 گیگ ترافیک ماهیانه
تعداد سایت اضافی = 1 عدد
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود
852,000 ریال
سالانه
Linux 200MB17G
200 مگابایت فضای وب
17 گیگ ترافیک ماهیانه
تعداد سایت اضافی = 1 عدد
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود
1,338,000 ریال
سالانه
Linux 500MB30G
500 مگابایت فضای وب
30 گیگ ترافیک ماهیانه
تعداد سایت اضافی = 1 عدد
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود
1,946,400 ریال
سالانه
Linux 1000MB45G
1000 مگابایت فضای وب
45 گیگ ترافیک ماهیانه
تعداد سایت اضافی = 3 عدد
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود
2,311,200 ریال
سالانه
Linux 1500MB55G
1500 مگابایت فضای وب
55 گیگ ترافیک ماهیانه
تعداد سایت اضافی = 3 عدد
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود
2,340,000 ریال
سالانه
Linux 2000MB50G
2000 مگابایت فضای وب
50 گیگ ترافیک ماهیانه
تعداد سایت اضافی = 3 عدد
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود
3,100,000 ریال
سالانه
Linux 3000MB70G
3000 مگابایت فضای وب
70 گیگ ترافیک ماهیانه
تعداد سایت اضافی = 3 عدد
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود
3,588,000 ریال
سالانه
Linux 5000MB80G
5000 مگابایت فضای وب
80 گیگ ترافیک ماهیانه
تعداد سایت اضافی = 3 عدد
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود