هاست لینوکس ایران-Direct Admin

288,000 ریال
سالانه
IR Linux 50MB 3GB
50 مگابایت فضای وب
ترافیک ماهیانه نا محدود
تعداد سایت اضافی = 0
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود
408,000 ریال
سالانه
IR Linux 100MB 7GB
100 مگابایت فضای وب
ترافیک ماهیانه نا محدود
تعداد سایت اضافی = 0
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود
780,000 ریال
سالانه
IR Linux 250MB 12GB
250 مگابایت فضای وب
ترافیک ماهیانه نا محدود
تعداد سایت اضافی = 0
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود
1,080,000 ریال
سالانه
IR Linux 400MB 18GB
400 مگابایت فضای وب
ترافیک ماهیانه نا محدود
تعداد سایت اضافی = 0
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود
1,200,000 ریال
سالانه
IR Linux 500MB 5GB
500 مگابایت فضای وب
ترافیک ماهیانه نا محدود
تعداد سایت اضافی = 0
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود
1,260,000 ریال
سالانه
IR Linux 600MB 25GB
600 مگابایت فضای وب
ترافیک ماهیانه نا محدود
تعداد سایت اضافی = 0
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود
1,380,000 ریال
سالانه
IR Linux 800MB 35GB
800 مگابایت فضای وب
ترافیک ماهیانه نا محدود
تعداد سایت اضافی = 0
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود
1,680,000 ریال
سالانه
IR Linux 1000MB 40GB
1000 مگابایت فضای وب
ترافیک ماهیانه نا محدود
تعداد سایت اضافی = 0
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود
2,550,000 ریال
سالانه
IR Linux 3000MB 50GB
3000 مگابایت فضای وب
ترافیک ماهیانه نا محدود
تعداد سایت اضافی = 0
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود