هاست لینوکس ایران-Direct Admin

374,400 ریال
سالانه
IR Linux 50MB 3GB
50 مگابایت فضای وب
ترافیک ماهیانه نا محدود
تعداد سایت اضافی = 0
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود
530,400 ریال
سالانه
IR Linux 100MB 7GB
100 مگابایت فضای وب
ترافیک ماهیانه نا محدود
تعداد سایت اضافی = 0
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود
1,014,000 ریال
سالانه
IR Linux 250MB 12GB
250 مگابایت فضای وب
ترافیک ماهیانه نا محدود
تعداد سایت اضافی = 0
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود
1,404,000 ریال
سالانه
IR Linux 400MB 18GB
400 مگابایت فضای وب
ترافیک ماهیانه نا محدود
تعداد سایت اضافی = 0
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود
1,560,000 ریال
سالانه
IR Linux 500MB 5GB
500 مگابایت فضای وب
ترافیک ماهیانه نا محدود
تعداد سایت اضافی = 0
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود
1,638,000 ریال
سالانه
IR Linux 600MB 25GB
600 مگابایت فضای وب
ترافیک ماهیانه نا محدود
تعداد سایت اضافی = 0
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود
1,794,000 ریال
سالانه
IR Linux 800MB 35GB
800 مگابایت فضای وب
ترافیک ماهیانه نا محدود
تعداد سایت اضافی = 0
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود
2,184,000 ریال
سالانه
IR Linux 1000MB 40GB
1000 مگابایت فضای وب
ترافیک ماهیانه نا محدود
تعداد سایت اضافی = 0
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود
3,315,000 ریال
سالانه
IR Linux 3000MB 50GB
3000 مگابایت فضای وب
ترافیک ماهیانه نا محدود
تعداد سایت اضافی = 0
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود