نمایندگی هاست لینوکس کانادا -Direct Admin

120,000 ریال
ماهانه
Linux 2GB 40GB
2 گیگابایت فضای وب
40 گیگ ترافیک ماهیانه
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود
204,000 ریال
ماهانه
Linux 5GB 57GB
5 گیگابایت فضای وب
57 گیگ ترافیک ماهیانه
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود
4,992,000 ریال
سالانه
Linux 10GB 75GB
10 گیگابایت فضای وب
75 گیگ ترافیک ماهیانه
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود
540,000 ریال
ماهانه
Linux 15GB 85GB
15 گیگابایت فضای وب
85 گیگ ترافیک ماهیانه
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود
732,000 ریال
ماهانه
Linux 20GB 95GB
20 گیگابایت فضای وب
95 گیگ ترافیک ماهیانه
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود
1,080,000 ریال
ماهانه
Linux 30GB 160GB
30 گیگابایت فضای وب
160 گیگ ترافیک ماهیانه
Mysql, PHP, Database, Park Domain, Email , FTP = نامحدود